فراخوان اعلام همكاری
از نیكوكاران وخیران گرامی دعوت بعمل می آید جهت سرپرستی  وحمایت  از ایتام در شهرستان نوشهر با این شماره تماس حاصل فرمایند09136904042-01913252611عسكری كارشناس اكرام ایتام کمیته امداد امام ره