خبرنامه دانشجویان ایران نوشت؛ این خبر از آنجایی در بین دانشجویان پخش می‌شود كه به گفته برخی از مسئولین این اقدام در راستای بحث هدفمند كردن یارانه‌ها است و با برداشتن یارانه، غذاهای دانشجویی به صورت آزاد شده و قیمت‌ها در همین راستا چندبرابر خواهد شد.
پخش این شایعه در بین دانشجویان چند دانشگاه آزاد تهران و كرج در حالی رخ داده است كه با مراجه برخی از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات به اداره رفاه دانشگاه‌ها و پرسش در این خصوص جواب‌های ضد و نقیضی را دریافت كرده‌اند و به گفته یكی از مسئولین این دانشگاه بروز این اتفاق با بحث هدفمند كردن یارانه‌ها دور از انتظار نیست.
طرح این شایعه پیش از هدفمند كردن یارانه‌ها در جهت فشار روانی در افكار عمومی دانشجویان در دانشگاه آزاد قابل تأمل می‌باشد.